Onderzoek en ontwikkeling

Het Centrum voor Belevingspsychologie hecht veel waarde aan de onderbouwing van haar stellingen, werkwijze en methodieken. We zoeken naar nieuwe methoden om psychologisch onderzoek verifieerbaar te maken, zodanig dat dit beantwoord aan algemeen geldende wetenschappelijke inzichten. Een aantal bedrijven vertalen de theoretische resultaten naar praktisch toepasbare oplossingen voor individu, team en organisatie.


Psychologisch onderzoek

Daarbij is het vakgebied van de psychologie een van de meest complexe onderzoeksterreinen waar het gaat om falsifieerbaarheid en verifieerbaarheid. Recent cross-onderzoek heeft aangetoond dat psychologisch onderzoek in slechts 40% verifieerbaar bleek te zijn, hetgeen, dat zal duidelijk zijn, een lage score is.

RPBE (Reversed Practice Based Evidence)

Als reactie op de EBP (Evidence Based Practice) stroming in de medische wetenschap is onder meer vanuit de psychiatrie het begrip ‘practice-based evidence’ (PBE) opgekomen.

Centrum voor Belevingspsychologie - Beschrijving van Research

Binnen PBE, waarbij de ervaring van de beroepsbeoefenaar een belangrijke rol speelt, zijn de context van het beroepsmatig handelen en de professionele autonomie van de beroepsbeoefenaar uitgangspunt van handelen. Om beslis- en denkfouten, maar ook vooroordelen en projecties op het eigen handelen te minimaliseren hanteert het Centrum voor Belevingspsychologie de Reversed Practice Based Evidence methodiek voor het valideren van haar vanuit onderzoek ontworpen methodieken.

Werkwijze RPBE

Doel is om aan te tonen dat de ontwikkelde methodiek valide is, zodanig dat uit de resultaten van de toepassing (een meting, een onderzoeksopzet etc.) verifieerbare conclusies kunnen worden getrokken.

Persoon A heeft de meting gedaan en wordt begeleid in een coachingstraject door coach B. De resultaten van de meting zijn aan de coach bekend. De coach krijgt tijdens de gesprekken een beeld van persoon A in termen van gedrag en heersende problematiek.
De coach vult daarna een formulier (Formulier A) in waarin een aantal vragen is opgenomen betreffende de 24 gebieden. Vanuit open bewoordingen kan de heersende problematiek en gedrag worden aangegeven. Dit formulier is alleen persoon A en de coach B bekend waarbij persoon A zich volledig herkent in de door de coach aangegeven gedragsproblematiek.

Vervolgens wordt een team van deskundigen samengesteld, deskundig in het ‘lezen’ van de ACT-meting en dus ook van persoon A. Deze deskundigen werken met de ACT problematiek en zijn bekend met het onderliggende model en werkwijze. De deskundigen kennen persoon A niet en hebben niet met coach B gesproken over persoon A noch hebben zij kennis genomen van de resultaten. Ze zijn op geen enkele wijze op de hoogte van persoon A noch van de resultaten van zijn meting. De deskundigen krijgen, als zij allen bij elkaar in een ruimte zitten, de meting van persoon A te zien met daarbij uitsluitende twee gegevens: geslacht en leeftijd. De betreffende methodiek analyseren ze door met elkaar te overleggen. Na een bepaalde, van te voren vastgelegde tijd van discussie, vullen zij elk eenzelfde formulier (Formulier B) in aangaande de 24 gebieden over gedrag en heersende problematiek ook in open bewoordingen.

Vervolgens worden de formulieren door Coach B met elkaar vergeleken en wordt een score bijgehouden van de mate waarin de geschetste problematiek en gedrag van elke analyse met elkaar overeenkomen. Deze score wordt in percentage van overeenkomst tussen formulier A en formulier B weergegeven.

Op deze wijze wordt zo objectief mogelijk de eenduidigheid van interpretatie van de methodiek vastgelegd. Daarmee worden de volgende stellingen onderbouwd:
1) Kan een onafhankelijk deskundige zodanige conclusies trekken uit de methodiek van persoon A dat deze conclusies overeenstemmen met de bevindingen van persoon A zonder dat de onafhankelijk deskundige persoon A kent of eerder gezien heeft.
2) Kan een onafhankelijk deskundige zodanige conclusies trekken uit de methodiek van persoon A dat deze daaruit de heersende problematiek kan destilleren, zodanig dat persoon A zich daarin voor het grootste gedeelte zou herkennen. 

Dit onderzoek zal nog enige tijd in beslag nemen. Vanuit het Centrum voor Belevingspsychologie worden er regelmatig updates gegeven over dit onderzoek.


Ga terug